WD WD582R

编辑:葬身网互动百科 时间:2020-05-29 11:17:58
编辑 锁定
本词条缺少信息栏名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

WD WD582R重要参数

编辑
硬盘容量: 0.02GB
适用类型: .02GB/转/缓存
接口类型: RLL
单碟容量: 0.02GB
盘片数量: 1片
平均寻道时间: 85
磁头数量: 2个

WD WD582R基本参数

编辑
适用类型: .02GB/转/缓存
硬盘容量: 0.02GB
盘片数量: 1片
单碟容量: 0.02GB
磁头数量: 2个
接口类型: RLL
平均寻道时间: 85
词条标签:
科技产品 科学